Case study: endokardioza zastawki dwudzielnej, ACVIM B2

Pies, suka sterylizowana, mieszaniec, 11 lat, 10 kg m.c. Pies ze stwierdzoną endokardiozę zastawki dwudzielnej w stadium ACVIM B2 z istotnym powiększeniem jam serca. Otrzymuje Vetmedin 5 mg 1/2 tabl. 2xdz na czczo w celu wydłużenia podklinicznego okresu choroby. Oddechy utrzymują się na poziomie 15-17/min.

W badaniu klinicznym stwierdzono akcentacja tonów serca, szmer sercowy skurczowy koniuszkowy lewostronny o nasileniu 5/6 z obecnym drżeniem ściany klatki piersiowej (tzw. koci mruk), skurczowy prawostronny o nasileniu 4/6. Nie stwierdzono patologicznych szmerów oddechowych. Częstotliwość akcji serca i tętno 124/min, oddechy 22/min. Kondycja ciała (BCS) 5/9.

Badanie echokardiograficzne:

  •  obecna niedomykalność zastawki dwudzielnej na skutek jej zmian zwyrodnieniowych
  • lewy przedsionek powiększony w stosunku do normy o ok. 0,3 cm
  •  lewa komora powiększona w rozkurczu, prawidłowa w skurczu, co świadczy o jej przeciążeniu objętościowym
  • czynność skurczowa lewej komory zachowana, rozkurczowa może być upośledzona
  •  wyraźna niemiarowość oddechowa podczas badania echokardiograficznego

Obraz wskazuje na przewlekłą zwyrodnieniową chorobę zastawki dwudzielnej (tzw. endokardiozę), stadium B2 według klasyfikacji ACVIM

Magdalena Janik Garncarz
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa